คณะทำงานและนักศึกษาถ่ายรูปร่วมกับตัวแทนชุมชนหลิ่งกอก

กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองแม่ข่า – การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

ศูนย์วิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ (NID center) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดย ผศ.ดร.วสันต์  จอมภักดี และ รศ.ดร.พันธุ์ลพ หัตถโกศล ได้พานักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม และภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 55 คน ที่กำลังเรียนวิชาเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (259193) ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลชุมชนในพื้นที่คลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ในวันที่ 3, 10 และ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ภายใต้ “โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองแม่ข่าในระดับครัวเรือนและชุมชนย่อย” โดยมีกิจกรรมหลักคือศึกษาสภาพพื้นที่ชุมชน สัมภาษณ์เก็บข้อมูลการใช้น้ำและน้ำทิ้งจากครัวเรือน และวัดปริมาณน้ำเสียที่ไหลผ่านจุดที่สำคัญของคลองแม่ข่า เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับงานวิจัยเพื่อบำบัดคุณภาพน้ำต่อไป [caption id="attachment_2143" align="aligncenter" width="650" caption="ผศ.ดร.วสันต์ จอมภักดี และ รศ.ดร.พันธุ์ลพ หัตถโกศล พานักศึกษาเข้าเยี่ยมชุมชนที่อาศัยอยู่ริมคลองแม่ข่า"]ผศ.ดร.วสันต์  จอมภักดี และ รศ.ดร.พันธุ์ลพ หัตถโกศล พานักศึกษาเข้าเยี่ยมชุมชนที่อาศัยอยู่ริมคลองแม่ข่า[/caption]   [caption id="attachment_2144" align="aligncenter" width="650" caption="คณะทำงานและนักศึกษาถ่ายรูปร่วมกับตัวแทนชุมชนหลิ่งกอก"]คณะทำงานและนักศึกษาถ่ายรูปร่วมกับตัวแทนชุมชนหลิ่งกอก[/caption]   [caption id="attachment_2145" align="aligncenter" width="650" caption="นักศึกษาฟังบรรยายสรุปกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกับประธานชุมชนและนายกสมาคมนักศึกษาเก่าวิศวฯ มช. ภาคเหนือ"]นักศึกษาฟังบรรยายสรุปกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกับประธานชุมชนและนายกสมาคมนักศึกษาเก่าวิศวฯ มช. ภาคเหนือ[/caption]   [caption id="attachment_2146" align="aligncenter" width="650" caption="นักศึกษาสัมภาษณ์เก็บข้อมูลการใช้น้ำและการทิ้งน้ำเสีย จากชาวบ้านที่อาศัยริมคลองกระแจะ และลำเหมืองกลาง"]นักศึกษาสัมภาษณ์เก็บข้อมูลการใช้น้ำและการทิ้งน้ำเสีย จากชาวบ้านที่อาศัยริมคลองกระแจะ และลำเหมืองกลาง[/caption] [caption id="attachment_2147" align="aligncenter" width="650" caption="นักศึกษาสัมภาษณ์เก็บข้อมูลการใช้น้ำและการทิ้งน้ำเสีย จากชาวบ้านที่อาศัยริมคลองแม่ข่า และบริเวณชุมชนอุ่นอารีย์"]นักศึกษาสัมภาษณ์เก็บข้อมูลการใช้น้ำและการทิ้งน้ำเสีย จากชาวบ้านที่อาศัยริมคลองแม่ข่า และบริเวณชุมชนอุ่นอารีย์[/caption]   [caption id="attachment_2148" align="aligncenter" width="650" caption="นักศึกษาช่วยกันนำแผ่นคอนกรีตไปสร้างสะพานทางข้ามประตูน้ำ บริเวณถนนอัษฎาธร เพื่อทำการวัดอัตราการไหลของน้ำคลองแม่ข่า"]นักศึกษาช่วยกันนำแผ่นคอนกรีตไปสร้างสะพานทางข้ามประตูน้ำ บริเวณถนนอัษฎาธร เพื่อทำการวัดอัตราการไหลของน้ำคลองแม่ข่า[/caption] [caption id="attachment_2149" align="aligncenter" width="650" caption="นักศึกษาช่วยกันสร้าง Weir สำหรับวัดอัตราการไหลของน้ำในคลองแม่ข่า และคลองกระแจะ บริเวณชุมชนอุ่นอารีย์"]นักศึกษาช่วยกันสร้าง Weir สำหรับวัดอัตราการไหลของน้ำในคลองแม่ข่า และคลองกระแจะ บริเวณชุมชนอุ่นอารีย์[/caption] [caption id="attachment_2150" align="aligncenter" width="650" caption="นักศึกษาใช้เรือพายวัดอัตราการไหลของน้ำในคลองแม่ข่า บริเวณถนนอัษฎาธร"]นักศึกษาใช้เรือพายวัดอัตราการไหลของน้ำในคลองแม่ข่า บริเวณถนนอัษฎาธร[/caption]]]>