เชิญชวนร่วมกิจกรรม "แวดเวียงเจียงใหม่ Walk Rally ครั้งที่ 2"

[caption id="attachment_2273" align="aligncenter" width="685" caption="แวดเวียงเจียงใหม่ Walk Rally ครั้งที่ 2"]แวดเวียงเจียงใหม่ Walk Rally ครั้งที่ 2 [/caption]

แวดเวียงเจียงใหม่ Walk Rally ครั้งที่ 2 

“แวดเวียงเจียงใหม่ Walk Rally ครั้งที่ 2” จัดโดยสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวาระครบรอบ 10 ปี ของวิทยาลัยฯ ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และพื้นที่บริเวณคูเมืองด้านใน วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556 เวลา 07.00-13.00 น. แวดเวียงเจียงใหม่ Walk Rally มีจุดประสงค์เพื่อให้นักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่และนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของเมืองเชียงใหม่ การเข้าแข่งขันยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการออกกำลังกายจากการเดินรอบเมือง และเกิดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของประวัติศาสตร์ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ นอกนี้ลักษณะกิจกรรมยังเป็นการบูรณาการความรู้มรดกทางภูมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรมของเมืองอันเป็นต้นทุนอันล้ำค่าทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ซึ่งเมืองจะถูกต่อยอดเป็นแหล่งการเรียนรู้พร้อมๆ กับเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของคุณค่าทางวัฒนธรรม โดยใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระบบ QR code เป็นเครื่องมือสำหรับการอ่านข้อมูลและเป็นส่วนประกอบในการแข่งขัน Walk Rally ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับความรู้จากประสบการณ์การลงพื้นที่สำรวจและศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของเมือง รวมถึงการสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นจากการแข่งขัน Walk Rally ที่กำหนดให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเดินในพื้นที่เขตเมืองเก่าอันจะช่วยรณรงค์ลดการใช้ยวดยานพาหนะ ซึ่งเป็นการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) ที่หมายถึง การเดินท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวโดยมีระบบการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพื่อมุ่งให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน   การรับสมัคร – รับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นทีม (จำนวนจำกัด) ทีม ละ 3-5 คน – รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันและเวลาราชการ – สถานที่รับสมัคร ห้อง 102 ชั้น 1 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดต่อคุณกำชัย ศิริอุดมพงศ์ เบอร์โทร 089-997-5476 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท • รางวัลที่ 1 สำหรับ 1 ทีม : รางวัล Package Tour เที่ยวเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ประเทศลาว • รางวัลที่ 2 สำหรับ 1 ทีม : รางวัลห้องพักโรงแรมแชงกรีลา จำนวน 5 ห้อง • รางวัลที่ 3 สำหรับ 1 ทีม : รางวัล Buffet Lunch Gift Voucher โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ จำนวน 5 ใบ • เกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน “เวียดเวียงเจียงใหม่ Walk Rally ครั้งที่ 2” • รางวัลพิเศษจากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี]]>