รศ. วิศวฯเครื่องกล รับรางวัล SEARCAAssoc.Prof.Nakorn Tippayawong from Mechanical Engineering Department was award SEARCA

รองศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลด้านการวิจัย ระดับภูมิภาค SEARCA Regional Professorial Chair award จาก SEAMEO (Southeast Asian Ministers of Education Organization) : Southeast Asian Regional Center for Graduate Study Research in Agriculture (SEARCA) College, Philippines โดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ ได้มอบช่อดอกไม่แสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556

Asst.Prof.Nat Vorayos, Dean of Faculty of Engineering congratulated Assoc.Prof.Nakorn Tippayawong, Lecturer of  Mechanical Engineering Department, Faculty of Engineering, Chiang Mai University who was awarded “ SEARCA Regional Professorial Chair award จาก SEAMEO (Southeast Asian Ministers of Education Organization) : Southeast Asian Regional Center for Graduate Study Research in Agriculture (SEARCA) College, Philippines” on April 10, 2013. ]]>