ประกาศ..มช.เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[caption id="attachment_2988" align="aligncenter" width="648" caption="ประกาศ..มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครสมาชิก เข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงให"]ประกาศ..มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครสมาชิก เข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงให[/caption]]]>