วิศวฯจัดอบรมการจัดทำโครงการด้วย Microsoft Project

การบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Project ตามโครงการแผนกลยุทธ์ “การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะในการทำงานของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์” เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในโปรแกรม และสามารถนำมาใช้ประโยชน์จริงในการจัดทำโครงการต่าง ๆ โดยมี อ.ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากร วันที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

[gallery link="file" order="DESC" columns="4"]]]>