เปิดบ้าน “ช้างเหล็ก” ต้อนรับลูกน้ำเงิน-ขาวชาว PRC

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมคณะ เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อ ประธานในการต้อนรับคือ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ผศ.ดร.เชียวชาญ ลีลาสุขเสรี โดยได้รับฟังบรรยายแนะแนวทางการรับเข้ามหาวิทยาลัยตลอดจนหลักสูตร จากหัวหน้างานบริการการศึกษา นายสุทัศน์ ขันเลข ทั้งยังได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่[gallery link="file" order="DESC" columns="5"]]]>