วิศวฯ จัดบรรยายพิเศษเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2556 เรื่อง “วิศวกรกับโบราณสถานของชาติ” ณ ห้องประชุม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีเป็นประธานในพิธี  การบรรยายพิเศษในครั้งนี้มี ดร.โสมสุดา ลียะวณิช ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) และอาจารย์ไพศาล จั่วทอง หัวหน้าโครงการรณรงค์น้อมนำแนวพระราชดำริ พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส มาประพฤติเป็นวัติปฏิบัติ    เป็นวิทยากรในการบรรยาย วัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถานของชาติ]]>