วิศวฯจัดอบรมระบบ ISO กับการบริหารความเสี่ยง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบคุณภาพ ISO กับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร” วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 โดยมี รศ.ดร.อภิชาติ โสภาแดง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและอดีตรองคณบดีฝ่ายบริหารการเงินและวางแผน เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์[gallery link="file" order="DESC" columns="4"]]]>