วิศวฯมช.ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556
วันพุธที่ 18 กันยายน 2556
ณ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี RTT คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[caption id="attachment_4090" align="aligncenter" width="630" caption="วิศวฯมช.ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556"]วิศวฯมช.ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556[/caption]   [caption id="attachment_4124" align="aligncenter" width="645" caption="วิศวฯมช.ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556"]วิศวฯมช.ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556[/caption]
รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ
1.รศ.ดร.สุรนันท์ น้อยมณี สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2.ผศ.ดร.อภิวันท์ พลชัย สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3.อ.สมบูรณ์ องค์มหัทมงคล สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา
4.นายอุดม ณ น่าน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
5.นางอรพินธ์ บุตรอินทร์ สังกัดสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
6.นายศรีฑูรย์ ขอดแสงมา สังกัดสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
7.นางศรีพรรณ วงษ์ดี สังกัดสำนักงานคณะ
8.นายทวี มณีวรรณ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
9.นายอำพล พวงอินไหล สังกัดสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
กำหนดการ
เวลา 08.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 น. คณบดีกล่าวเปิดงาน
เวลา 09.30 น. เล่าสู่กันฟัง "สุขอย่างไร หลังวัยเกษียณฯ" โดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์ (อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
และ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย บุณยะกาญจน (อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)
เวลา 10.15 น. ชมวีดีทัศน์
เวลา 10.30 น. ผู้เกษียณฯให้คติในการทำงาน
เวลา 11.15 น. มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณฯ
เวลา 12.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
]]>