อ.วิศวฯรับใบประกาศนียบัตรกิจกรรมชดเชยคาร์บอน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนักศึกษาเก่าสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ผศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล และหัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยื่นมือร่วมกิจกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม “ชดเชยคาร์บอน” ได้รับการรับรองการชดเชยคาร์บอน ประเภทองค์กร ประเภทผลิตภัณฑ์ และประเภทบุคคล รับใบประกาศนียบัตร การันตีจากนายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ให้เป็นผู้จัดหาเครดิตการชดเชยคาร์บอน (Carbon Offset Provider) สำหรับกลไกการชดเชยคาร์บอนของประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ ห้องบุหงา ชั้น 3โรงแรมโกลเด้น ทวิลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร สำหรับกิจกรรมชดเชยคาร์บอน จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลไกการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชยกับปริมาณก๊าซเรือนกระจก หรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร หรือผลิตภัณฑ์ หรือบุคคล ที่เรียกว่า “Carbon Offsetting” หรือเท่ากับศูนย์เรียกว่า “Carbon Neutral” การร่วมกิจกรรมนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเป็นส่วนร่วมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในภาครวม และเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม]]>