งานบริการฯ จัดสัมมนาด้านจัดการศึกษา

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้บุคลากรงานบริการการศึกษา และภาควิชาฯ ที่รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษา  ณ ภูอิงฟ้า รีสอร์ท อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่    เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2556 โดยในภาคเช้า รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ กล่าววัตถุประสงค์การจัดสัมมนา หลังจากนั้นจึงเปิดบรรยาย หัวข้อ “พฤติกรรมกับการทำงาน” โดย ผศ.ภิญโญ ทองดี , หัวข้อ “แนวทางการพัฒนางานบริการการศึกษาฯ ในอนาคต” โดย ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ  และในภาคบ่าย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดี ได้ให้นโยบายในการปฏิบัติงานด้านการบริการการศึกษา ตบท้ายด้วยการบรรยายหัวข้อ “การบริหาร KPI ด้วยแผนกลยุทธ์” โดย นายสุทัศน์ ขันเลข หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ  ]]>