“เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน 2556” พิธีเกษียณฯบุคลากรวิศวฯ

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานพิธีเกษียณอายุราชการ 2554 “เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืนเพื่อแสดงมุฑิตาจิตแก่บุคลากรที่ได้สละแรงกาย ทุ่มเทแรงใจทำงานให้กับคณะฯ ด้วยดีจนครบวาระการทำงาน เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (RTT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

          ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 9 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.สุรนันท์ น้อยมณี สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , ผศ.ดร.อภิวันท์ พลชัย สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ,อ.สมบูรณ์   องค์มหัทมงคล สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา , นายอุดม ณ น่าน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นอกจากนี้เป็นบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะฯ คือนางอรพินธ์ บุตรอินทร์, นายศรีฑูรย์ ขอดแสงมา,    นางศรีพรรณ วงษ์ดี, นายทวี มณีวรรณ และ นายอำพล พวงอินไหล  ภายในงานมีนิทรรศการแสดงภาพถ่าย พิธีกล่าวคำสดุดีแด่ผู้เกษียณฯ โดยคณบดี ผศ.ดร.ณัฐ  วรยศ จากนั้นจึงเป็นการเสวนาเรื่อง “สุขอย่างไร หลังวัยเกษียณฯ”  วิทยากร ได้แก่  ศ.เกียรติคุณ ดร.ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์ อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ,รศ.พิชัย บุณยะกาญจน อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. และนางอัมพร เดียมขุนทด อดีตหัวหน้างานบริหารทั่วไป นอกจากนั้นคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ยังได้ร่วมใจกันจัดทำวีดีทัศน์ ตามแนวคิดที่ว่า ผู้เกษียณฯ ทุกท่านล้วนจะเป็น  “เรื่องจริง” ในความทรงจำของชาวช้างเหล็กทุกคน

ประมวลภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=738]]>