วิศวฯ ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และครูโรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมคณะ เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อ ประธานในการต้อนรับคือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ โดยได้รับฟังบรรยายแนะแนวทางการรับเข้ามหาวิทยาลัยตลอดจนหลักสูตรจากหัวหน้างานบริการการศึกษา นายสุทัศน์ ขันเลข ทั้งยังได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ Motion and Control ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2556  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

]]>