((ประกาศรับสมัคร)) คลินิคเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างประจำโครงการ

คลินิคเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างประจำโครงการ ตำแหน่งงาน      ลูกจ้างประจำโครงการ

จำนวน               1 อัตรา
ลักษณะงาน       ประสานงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการ
คุณสมบัติ
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสาขาใกล้เคียง
2) อายุไม่เกิน 30 ปี
3) ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553
4) สามารถออกนอกพื้นที่ได้
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ
ส่งเอกสารการสมัครงานได้ที่
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 1 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หรือ clinictech@cmu.ac.th โทร.053-225423,053-944148 ต่อ 423
เอกสารประกอบการสมัคร
1) ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด
(รับได้ที่คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://www.mediafire.com/download/vd9x785nucjlvvg/doc+ap.pdf)
2) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน  1 ชุด
3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4) เอกสารคุณวุฒิการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
5) หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน  1 ชุด
ดูรายละเอียดได้ที่ http://clinictech.in.cmu.ac.th/event.php?id=37 หรือ Download ใบสมัครที่ http://www.mediafire.com/download/vd9x785nucjlvvg/doc+ap.pdf]]>