กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ มช. ประกาศขอดับกระแสไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยในมหาวิทยาลัย ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์จะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 8.00 – 17.00 น. ซึ่งในช่วงเช้าจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าบางเวลา(อาจส่งผลให้ไฟฟ้าตก)  และดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 15.00 น. จึงขอให้ภาควิชา/หน่วยงานในคณะฯ ถอดปลั๊กอุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ อันได้แก่เครื่องใช้สำนักงาน Server เครื่องจักร อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการและวิจัย และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ หลังเลิกงานหรือทันทีที่เลิกใช้อุปกรณ์ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556 
]]>