วิศวฯ จัด Big Cleaning Day

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด Big Cleaning Day วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556ทำกิจกรรม “5ส” ทำความสะอาดสำนักงานทั้งคณะฯ โดยเริ่มจาก “3ส”แรก อันได้แก่ สะสาง สะดวก และสะอาด ซึ่งจะนำไปสู่ “2ส” หลัง คือ สร้างมาตรฐาน สร้างนิสัยและวินัยต่อไป กิจกรรมดังกล่าวเกิดจากการผลักดันนโยบายของคณบดี โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของทุกส่วนงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งนอกเหนือจากเป็น  Big Cleaning แล้ว ยังเป็นการใช้เวลาที่มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยในวันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์อีกด้วย 

]]>