วิศวฯคอมฯเปิดค่ายอิคคิวซัง ส่ง Skill เขียนโปรแกรมและต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แด่สามเณร

          ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สวทช.เปิดค่ายอิคคิวซัง ครั้งที่ 2 ตอน “พิชิตปัญหาการทำโครงงานและถอดบทเรียนกิจกรรมไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม” อันเป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ความรู้เกี่ยวกับการต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่สามเณร พร้อมฝึกให้นำเสนอความก้าวหน้าของงาน แก้ไขปัญหา และลงมือปฏิบัติสร้างชิ้นงานจริง โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  เมื่อวันที่ 23-25 ตุลาคม 2556 ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

]]>