ขอแสดงความยินดีักับ รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มช. และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) Biomedical Engineering Program ที่ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556 ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 “วิถีวิจัย: มช.ก้าวไกลรับใช้แผ่นดิน” ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไป

"นักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556

]]>