นศ. Bio-Med คว้ารางวัลเสนอผลงานยอดเยี่ยมจาก TRI-U. 2013

 นางสาวกิตติยา ทุ่นศิริ รหัสประจำตัวนักศึกษา 530631902 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม  จากการประชุมวิชาการของนักศึกษา ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 20th Tri-University International Joint Seminar and Symposium [TRI-U 2013] หัวข้อเรื่อง “การวัดระดับกรดยูริคในเลือดโดยใช้พอลิเมอร์แบบรูพรุนเป็นตัวกรองร่วมกับการตรวจวัดเชิงไฟฟ้าเคมี” (Determination of Plasma Uric Acid by Porous Polymer Filter and Electrochemical Detection) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 – 1 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น]]>