อาจารย์ วิศวฯ มช.คว้า Best paper award ใน IECON 2013

อาจารย์ ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม (Best paper award) ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภท Oral Presentation เรื่อง “Control of Single-Phase Cascaded H-Bridge Multilevel Inverter with Modified MPPT for Grid-Connected Photovoltaic Systems” ในการประชุม The 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON 2013) เมื่อวันที่ 8-15 พฤศจิกายน 2556 ณ ประเทศออสเตรีย

[gallery link="file" order="DESC" columns="4"] ]]>