“พระบารมีมากล้นรำพัน”..บรรยายพิเศษเพื่อความภูมิใจใน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหัวหน้าโครงการรณรงค์น้อมนำพระราชดำริ พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสมาประพฤติเป็นวัตรปฏิบัติและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา  อาจารย์ไพศาล จั่วทอง จัดบรรยายพิเศษ “พระบารมีมากล้นรำพัน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวาคม 2556 และสร้างจิตสำนึกอันดีที่ประชาชนพึงมีต่อพระมหากษัตริย์ การบรรยายพิเศษเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา 251399 Civil Engineering Seminar มุ่งเน้นปลูกฝังความจงรักภักดีแก่อาจารย์และนักศึกษาให้เข้าใจและตระหนักถึงพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถผู้เปี่ยมล้นด้วยทศพิธราชธรรม อันยังประโยชน์หาประมาณมิได้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองสยามอย่าง   ถ่องแท้และถูกต้องมาโดยตลอด เป็นสิ่งสมควรที่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนของชาติผู้จะเติบใหญ่ในอนาคตจำเป็นต้องรับทราบ เข้าใจและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจแต่ละด้านอย่างกระจ่าง โดยในกาลดังกล่าวหัวหน้าโครงการฯได้เชิญรองผู้จัดการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ มาเป็นผู้บรรยาย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประมวลภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=830]]>