ประกาศ!!..การเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2557

การเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2557 ผู้ประกันตนจากสำนักงานประสังคมที่เลือกสถานพยาบาลไว้แล้ว หากประสงค์จะเปลี่ยน สถานพยาบาล สามารถยื่นคำขอตามแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02 ) ได้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557  โดยขอแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล(สปส. 9-02 ) ได้ที่สำนักงานต้นสังกัดของท่าน และนำส่งการบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ **หมายเหตุ**  ติดต่อข้อมูลสถานพยาบาลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือ การบริหารงานบุคคล  งานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0-5394-4111 [caption id="attachment_5130" align="aligncenter" width="648" caption="การเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2557"]การเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี 2557[/caption]]]>