ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์เชิญรับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง3D Visual and Haptic User Interfaces