บ.มูราตะ เข้าพบผู้บริหารคณะและหัวหน้าภาควิชา เพื่อสวัสดีปีใหม่

คณะบุคคลจากบริษัท มูราตะ ได้เข้าพบผู้บริหารคณะ และหัวหน้าภาควิชาฯ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556 เวลา 10.45 น ณ ห้องตียาภรณ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวะ มช
ตัวแทนจาก บ.มูราตะ
1. นายอนุกุล สงวนเงิน กรรมการบริษัท
2. นายบันลือ ชื่นจิตกุลถาวร รอง ผจก.ทั่วไปฝ่ายบริหาร
3..นางผกามาศ เฟื่องรอด รอง ผจก.แผนกบุคคล
4.นายวิทยา โนนทอง หน.งานอาวุโสแผนกบุคคล
5.นายนพฤทธิ์ สอนสา จนท.แผนกบุคคล
ตัวแทนจากคณะวิศวะ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ นศ.
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา พรมวังขวา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิวิท เจริญใจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
[caption id="attachment_5164" align="aligncenter" width="630" caption="บ.มูราตะ เข้าพบผู้บริหารคณะและ หน.ภาควิชา เพื่อสวัสดีปีใหม่"]บ.มูราตะ เข้าพบผู้บริหารคณะและ หน.ภาควิชา เพื่อสวัสดีปีใหม่[/caption]]]>