วิศวฯ มช.ร่วมใจ สานต่อค่าย DirtCamp ครั้งที่ 2 ห่วงใยคลองแม่ข่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. นำโดย อ.ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ หัวหน้าโครงการ สนับสนุนโดย ศูนย์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐานและภัยพิบัติ (NID Center), โครงการเครือข่าย สวทช.ภาคเหนือ, บริษัท iMine Soft, บริษัทเด่นชัย เทรดดิ้ง จำกัด และ OASYS Research Group จัดโครงการ “วิศวฯ มช. ร่วมใจ ห่วงใยคลองแม่ข่า DirtCamp ครั้งที่ 2” นำนักศึกษาคณะวิศวฯ ลงพื้นที่คลองแม่ข่าเพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ออนไลน์ และนำเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ (i-NEMO) เข้าติดตั้งในพื้นที่คลองแม่ข่า อีกทั้งยังเสวนาร่วมกับชุมชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาคลองแม่ข่าที่ยั่งยืนร่วมกันต่อไป จากกิจกรรม DirtCamp ครั้งที่ 1 นักศึกษาคณะวิศวฯ ได้สร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ออนไลน์ในพื้นที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ส่งผลให้มีข้อมูลเชิงพื้นที่ ถนน แม่น้ำ ทางน้ำธรรมชาติ และสถานที่สำคัญ เพิ่มขึ้นถึง 16 เท่าจากเดิม อีกทั้งยังมีตัวแทนจากท้องถิ่นประมาณ 20 คนได้มาเรียนรู้การปรับปรุงข้อมูลเชิงพื้นที่ออนไลน์นี้ ซึ่งทำให้เกิดการต่อยอดในการบริหารจัดการข้อมูลต่อไป จะเห็นได้ว่า DirtCamp ครั้งที่ 1 เป็นตัวอย่างของกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จและเป็นประโยชน์สำหรับชุมชนอย่างยิ่ง ในการนี้ ทางคณะวิศวฯ จึงสานต่อกิจกรรม DirtCamp ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยเลือกพื้นที่ในการปฏิบัติกิจกรรมคือ “คลองแม่ข่า”   คลองแม่ข่าเป็นหนึ่งในมงคลเจ็ดประการในการสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อครั้งประวัติศาสตร์ แต่เดิมเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เมื่อครั้งยังใสและสะอาด ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากคลองแม่ข่าได้อย่างมากมายหลายประการ ต่อมาเมื่อเกิดการขยายตัวของเมือง ส่งผลให้คลองแม่ข่าได้รับผลกระทบตามไปด้วย บริเวณรอบคลองแม่ข่าเกิดเป็นชุมชนแออัด มีการปล่อยของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงสู่คลอง จากเดิมคลองแม่ข่าที่เคยใสสะอาด กลับเน่าเสียและเสื่อมโทรม ส่งกลิ่นเหม็น ทำให้ทัศนียภาพของเมืองเชียงใหม่ไม่สวยงาม เพื่อการพัฒนาคลองแม่ข่าที่ยั่งยืน คณะวิศวฯจึงเกิดกิจกรรม DirtCamp ครั้งที่ 2 ขึ้นมา ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จึงสานต่อจัดกิจกรรมค่าย DirtCamp ครั้งที่ 2 “วิศวฯ มช.ร่วมใจ ห่วงใยคลองแม่ข่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมในครั้งนี้คือ สร้างความตระหนักให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบันถึงสถานการณ์คุณภาพน้ำในคลองแม่ข่า และเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการรณรงค์การลด ละ เลิก การปล่อยของเสียลงสู่คลองแม่ข่า และใช้ระบบแผนที่ออนไลน์ (Openstreetmap http://www.openstreetmap.org)  เป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลโดยประชาชน เพื่อให้ชุมชนได้มีข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการนำนักศึกษาคณะวิศวฯ ประกอบไปด้วยนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 100 คน ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ออนไลน์ เช่น ตำแหน่งสะพาน เส้นทางน้ำ ทางเท้าริมคลอง จุดปล่อยน้ำเสีย ร้านค้า สิ่งปลูกสร้างและอาคารพาณิชย์ ฯลฯ ในพื้นที่คลองแม่ข่า ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมก็ได้เก็บตัวอย่างน้ำในแต่ละจุดเพื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการแล้วนำค่ามาเทียบเคียงกับค่าที่วัดได้จาก เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ (i-NEMO) ที่ทางคณะวิศวฯ ได้นำไปติดตั้งที่คลองแม่ข่าจำนวน 2 จุด โดย i-NEMO จะทำการวัดคุณภาพของน้ำและส่งข้อมูลที่ได้ไปยังเครื่องแม่ข่าย โดยจะแสดงผลผ่านทางหน้าเว็บไซต์หลัก http://www.lovemaekha.com และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มของผู้นำชุมชนและประชาชนที่ติดตามข่าวสารได้รับทราบข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจบริหารจัดการคุณภาพน้ำต่อไป นอกจากนั้นยังได้รับฟังบรรยาย พร้อมเสวนาเรื่องโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแม่ข่า โดยมี รศ.ดร.ศุวศา กานตวนิชกูร รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดเสวนา และมีผู้แทนชุมชน ผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่ใกล้กับคลองแม่ข่า พร้อมด้วย ผศ.ดร.วสันต์ จอมภักดี อาจารย์อาวุโส ผู้ริเริ่มโครงการอนุรักษ์ฯ เข้าร่วมด้วย ณ บริเวณพื้นที่ของบริษัทเด่นชัยเทรดดิ้ง จำกัด จ.เชียงใหม่ (ประมวลภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=893 ) [gallery link="file" order="DESC" columns="2"]]]>