ศูนย์บริการวิศวกรรมเปิดอบรม ผลกระทบ AEC

ผศ.ดร. ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ)ให้เกียรติเปิดงาน โครงการอบรมเชิงวิชาชีพในหัวข้อ“ผลกระทบการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่มีต่อมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ มาตรฐานแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำใหม่ กับการคำนวณต้นทุนการก่อสร้าง การใช้งาน การทดสอบ  การเลือกใช้และการบำรุงรักษาแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ” ณ ห้องบ้านแสนตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จัดโดย องค์กรแม่ข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ โครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (CPD) โดย ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการอบรมเชิงวิชาชีพ “ผลกระทบการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่มีต่อมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ มาตรฐานแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำใหม่ กับการคำนวณต้นทุนการก่อสร้าง การใช้งาน การทดสอบ การเลือกใช้ และการบำรุงรักษาแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ” เป็นโครงการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริง เกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำตามมาตรฐานใหม่ มาตรฐาน IEC ๖๑๔๓๙ – ๒ : ๒๐๑๐ และมาตรฐาน มอก. ๑๑ – ๒๕๕๓ รวมถึงการได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ แผงสวิทช์ไฟฟ้าแรงต่ำ บริภัณฑ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ตามมาตรฐาน IEC ๖๑๔๓๙ – ๒ : ๒๐๑๐ และมาตรฐาน มอก. ๑๑ – ๒๕๕๓ นอกจากนี้โครงการอบรมเชิงวิชาชีพนี้ยังเป็นหลักสูตรที่สภาวิศวกรให้การรับรองเป็นหลักสูตรที่สามารถใช้ในการรับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD) เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรของสภาวิศวกร ซึ่งในพิธีปิด รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ได้เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้รับ        การอบรม]]>