นักศึกษา CPE มช. เจ๋ง คว้า 3 รางวัล NSC 2014

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. คว้า 3 รางวัลจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย 2557 (National Software Contest : NSC) ระดับประเทศไทย รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ โครงการการรู้จำอักษรอย่างมีประสิทธิภาพ  โดย  นายบรรณ สุวรรณประเสริฐ และ นายชยุตม์ วิวัชรโกเศศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ได้แก่ โครงการโปรแกรมสร้างสื่อการเรียนรู้จากบทความอัตโนมัติ ของนายพงศกร สมมาลัย  นายพีรณัฐ ธารทะเลทอง  นายธัชพัฒน์ เกสรศรี ภายใต้การดูแลของ  อ.ดร กานต์ ปทานุคม  ,รางวัลชมเชย  ตกเป็นของโครงการเกมเพื่อพัฒนาศักยภาพของการออกเสียงสำหรับเด็กเล็ก โดยนายติณณวัฏ ส่วนบุญ ซึ่งมีอาจารย์ นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา [gallery link="file" order="DESC"]]]>