อ.ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ GoGo Board

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557
]]>