ผู้แทนผู้บริหารวิศวฯ ร่วมยินดีในพิธีเปิดศูนย์ PET/CT & Cyclotron

16200 รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รองคณยดีฝ่ายบริหาร และเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ในโอกาสเปิดศูนย์ PET/CT & Cyclotron วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา]]>