[VDO]โครงการตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่บ้านน้ำรู

ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมการอบแห้ง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมกับงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยการอบแห้งผลไม้สู่ชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ"

ในระหว่างวันที่ 8 — 9 เมษายน พ.ศ.2557 ณ บ้านน้ำรู หมู่ 5 ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน ประหยัดพลังงาน อีกทั้งติดตามและประเมินการใช้งานตู้อบแห้งใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับก๊าซแอลพีจีที่มอบให้บ้านน้ำรู หมู่ 5 ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว และบ้านสามหมื่น หมู่ 6 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก คุณนริชา กุลนานันท์ เจ้าของธุรกิจบ้านผลไม้ จาก จังหวัดเชียงราย ให้ความรู้ด้านการดอง และการแช่อิ่มผลไม้ก่อนนำไปสู่ขั้นตอนการอบแห้งด้วยตู้อบแห้งใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับก๊าซแอลพีจี ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มอบให้ชาวบ้านบ้านน้ำรูไว้ใช้งาน

 

]]>