ทำบุญ 44 ปีแห่งการสถาปนา วิศวฯ มช.

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ปีแห่งการสถาปนา โดยมีผู้บริหาร ผู้อาวุโส คณาจารย์ บุคคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันเข้าร่วมพิธี  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ประธานในพิธี คือ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ เวลา 09.00 น. มีการบวงสรวงพระวิษณุกรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะฯ จากนั้นผู้แทนสมาคมนักศึกษาเก่าวิศวฯ มช. ทำพิธีขออนุญาตจัดทำเหรียญพระวิษณุฯ ที่ระลึก 45 ปี  และในเวลา 09.40 น. ณ หอเกียรติยศ 36 ปี ชั้น 6 อาคาร 30 ปี มีพิธีสะเดาห์เคราะห์-สืบชะตา โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล รศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี ,ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล, นายกสภาวิศวกร พร้อมผู้มีเกียรติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมถวายปัจจัย ไทยธรรม ทั้งนี้ในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะได้ดำเนินภาระกิจทั้งการจัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตออกรับใช้สังคม ตลอดจนสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมบริการชุมชนอย่างต่อเนื่อง [gallery link="file" order="DESC"] ]]>