เชิญร่วมประชุมสัมมนาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณภูมิชาย ศาลยาชีวิน

กำหนดการ : ประชุมสัมมนาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณภูมิชาย ศาลยาชีวิน วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 ตึก RTT คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 9.30 – 10.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 10.00 – 11.00 น. บรรยายเรื่อง Data warehousing and Enterprise information management 11.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 14.00 น. บรรยายเรื่อง Evidence based research (EBR) in information technology 14.00 – 16.00 น. Discussion

Poomchai(Tom) Salyachivin 9745 Plaskett Forest Lane Lorton,VA22079 (703)244-5189

Education D.M. Managemaent,University of Maryland University College,2013. M.S. Information Systems, George Mason University, 2002. M.S. Engineering Science,University of Mississippi, 1986. B.Eng. Electrical Engineering, Chiangmai University, 1982. Research Experience [1] The impact of leader’s communication and employee identification on post-merger and acquisition (M&A) cultural integration. Doctoral dissertation for Dr. Kathleen Edwards, University of Maryland University College, 2013 [2] Just-In-Time Ontology Alignment, Just In-Time Ontology Alignment. A Framework for Dynamic Ontology Mapping, thesis proposal for Dr. Harry Wechsler, George Mason University, 2005-2009 [3] Investigation of an Improved Geometry Model in Numerical Solutions of Electromagnetic Scattering problem, a MS project for Dr.A.W. Glisson, University of Mississippi, 1986 Summary With over 25 years of IT experience in all phases of system design, development, and implementation of Computer applications, Dr. Salyachivin has worked for clients within the manufacturing, biotech, and services industries as wall as the U.S. Federal Government. His areas of  proficiency include database management, E Business Suites, capacity planning, architecture planning and performance tuning. Dr. Salyachivin id adept at facilitating sessions defining user requirements, developing and delivering software application and analysis and maintaining production system, and project schedules. He has technical, management and technical application development experience. As an active member of Oracle Certification, he has earned the certification of Oracle 10g Certified Associate.]]>