วิศวฯ เข้ารับการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วันที่ 26-27 มิถุนายน  2557 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อนของคณะฯ ตลอดจนรับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของคณะต่อไป ประมวลภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=935]]>