วิศวฯ เดินหน้า Road Show แนะแนว เผยแพร่หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริการการศึกษา เดินหน้าโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สู่โรงเรียน (Road Show) เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ให้ข้อแนะนำเรื่องหลักสูตรปริญญาตรีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ การเตรียมตัวและปฏิบัติตนเองเพื่อเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ช่องทางการรับเข้า รวมไปจนถึงทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุน “วิศวฯสู่ชุมชน” ที่เปิดโอกาสแก่นักเรียนผู้มีผลการเรียนดี แต่ฐานะทางครอบครัวไม่เอื้ออำนวย กิจกรรม Road Show นี้ จะมีไปตลอดเดือนกรกฎาคม ซึ่งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา จะเดินทางไปให้ข้อมูลตามโรงเรียนขนาดใหญ่ ที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแรกเริ่มจากช่วงวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ.ลี้ และโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน จากนั้นจะแบ่งสายไปยัง จ.เชียงราย ,เพชรบูรณ์ ,อุตรดิตถ์  ,พิษณุโลก และกำแพงเพชรต่อไป]]>