อ.วิศวฯ เครื่องกล รับรางวัลประดิษฐ์คิดค้นจาก วช.

รศ.ดร.ชัชวาล ตัณฑกิตติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตัวแทนกลุ่มอาจารย์ผู้ส่งผลงานวิจัยเรื่อง “เครื่องอบแห้งลำใยประสิทธิภาพสูงสำหรับวิสาหกิจชุมชน”  คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : ผลงานประดิษฐ์คิดค้น “ระดับดี” ประจำปี 2557 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ขึ้นรับรางวัลในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557 ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom (Hall 9 ) 2557 เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยในโอกาสนี้ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาโท ร่วมแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยซึ่งตอบสนองกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 

  ทั้งนี้กลุ่มของอาจารย์ผู้ร่วมสร้างงานวิจัย ได้แก่ ผศ.ดร.สาทิส ถาวรนันท์ และรศ.คร.นคร ทิพยาวงศ์ ส่งผลงานเข้าเสนอแก่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคม 2557]]>