ทีมวิจัยคณะวิศวฯรับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICISCA 2014

ทีมวิจัยจากห้องวิจัยความฉลาดทางการคำนวณ (Computational Intelligence Research Lab: CI LAB) นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ธีรอำพนสังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. และประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มช. , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และนายวิโรจน์ ปงลังกา นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ได้รับรางวัล Best Paper Award ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Information, System and Convergence Applications 2014 (ICISCA 2014) เมื่อวันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2557 ณ Diamond Hotel, Manila, Philippines  จากบทความเรื่อง Eye-Gaze Distance Estimation Using Eigenvalues of Iris Region ซึ่งเป็นงานวิจัยหนึ่งใน Human-Computer Interface ที่ช่วยให้ผู้ใช้ เช่น ผู้ที่ไม่สามารถขยับร่างกายได้ แต่สามารถกรอกตาได้ สามารถติดต่อกับคอมพิวเตอร์เพียงแค่ใช้การเพ่งมองไปที่ตำแหน่งบนหน้าจอ [caption id="attachment_7382" align="aligncenter" width="630" caption="ทีมวิจัยคณะวิศวฯรับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICISCA 2014"]ทีมวิจัยคณะวิศวฯรับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICISCA 2014[/caption] [caption id="attachment_7383" align="aligncenter" width="630" caption="ทีมวิจัยคณะวิศวฯรับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICISCA 2014"]ทีมวิจัยคณะวิศวฯรับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICISCA 2014[/caption]]]>