ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์วิศวฯมช. ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในปี 2557

ขอแสดง ความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในปี 2557 ซึ่งได้แก่
  • รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราช อิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย 3
  • รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราช อิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย 1 
ซึ่งพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 มีขึ้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 โดยรองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี
[caption id="attachment_7582" align="aligncenter" width="645" caption="รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย 3"]รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย 3[/caption] [caption id="attachment_7583" align="aligncenter" width="645" caption="รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย 1"]รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย 1 [/caption] [caption id="attachment_7584" align="aligncenter" width="645" caption="ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์วิศวฯมช. ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในปี 2557ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์วิศวฯมช. ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในปี 2557"]ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์วิศวฯมช. ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในปี 2557 [/caption] [caption id="attachment_7585" align="aligncenter" width="645" caption="ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์วิศวฯมช. ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในปี 2557"]ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์วิศวฯมช. ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในปี 2557[/caption]
]]>