ประธาน Biomed มช. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน และอาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสาธารณรัฐสิงคโปร์ ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ ๘ (i-CREATe 2014) และพระราชทานรางวัลให้กับนักศึกษาที่ชนะการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษา (Student Design Challenge: SDC2014) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร . ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช .) ดร . ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช . ศาสตราจารย์นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( นาโนเทค ) ดร . ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ( เนคเทค ) ดร . ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล รองผู้อำนวยการเนคเทค คุณวันทนีย์ พันธ์ชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส เนคเทค และคณะผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จฯ

]]>