วิศวฯจัดบรรยายพิเศษ สมเด็จพระราชินีฯ กับการศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยโครงการรณรงค์น้อมนำแนวพระราชดำริ พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส มาประพฤติเป็นวัตรปฏิบัติ นำโดยอาจารย์ไพศาล จั่วทอง หัวหน้าโครงการฯ จัดการบรรยายพิเศษเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2557 เรื่อง “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถกับการศึกษาไทย”  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้บรรยาย เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าใจพร้อมตระหนักถึงพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา อันจะเป็นแนวทางแบบอย่างที่ดีให้ประชาชนได้นำไปประยุกต์ใช้กับตนเองต่อไป ทั้งนี้การบรรยายพิเศษดังกล่าวมีคณาจารย์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงนายทหารจากกองพลทหารราบที่ 7 สนใจเข้าร่วมรับเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

[gallery link="file" order="DESC" columns="4" orderby="ID"]]]>