เชิญร่วมงาน "เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน" ประจำปี 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมพิธีเกษียณฯอายุราชการ 2557  รายนามผู้เกษียณอายุราชการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2557  
[caption id="attachment_8188" align="aligncenter" width="717" caption="เชิญร่วมงาน "เกียรติคุณ...ความดีที่ยั่งยืน" ประจำปี 2557"]เชิญร่วมงาน "เกียรติคุณ...ความดีที่ยั่งยืน" ประจำปี 2557[/caption] [caption id="attachment_8190" align="aligncenter" width="717" caption="เชิญร่วมงาน "เกียรติคุณ...ความดีที่ยั่งยืน" ประจำปี 2557"]เชิญร่วมงาน "เกียรติคุณ...ความดีที่ยั่งยืน" ประจำปี 2557[/caption] รายนามผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2557 ๑.รองศาสตราจารย์ ดร. ศุวศา กานตวนิชกูร สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ๒.รองศาสตราจารย์ ดร. ชัชวาล ตัณฑกิตติ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ๓.รองศาสตราจารย์ ดร. เสนีย์ กาญจนวงศ์ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ๔.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์ ศิริพลับพลา สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ๕.อาจารย์อุดม ฉัตรศิริกุล สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ๖.นายประจวบ วิรุฬห์วิริยางกูร สังกัดสำนักหอสมุด ปฏิบัติงาน ณ ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดการ 08.30-09.00 น.         ลงทะเบียน 09.00-09.20 น.         รับชมวีดีทัศน์ผู้เกษียณ 09.20-09.40 น.         คณบดีกล่าวเปิดงาน 09.40- 10.30 น.         เสวนาเล่าสู่กันฟัง “ชีวิตสดใส หลังวัยเกษียณ” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณ โดย รศ.ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 10.30-11.15 น.           เชิญผู้เกษียณทุกท่าน ให้คติในการทำงานแก่บุคลากรรุ่นหลัง 11.15-11.45 น.           ผู้บริหาร ภาควิชา และหน่วยงานอื่นๆ มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ ดังนี้ 

#

ส่วนงาน

ผู้มอบ

ตำแหน่ง

1

สำนักงาน ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ

คณบดี

2

ชมรมผู้อาวุโสคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. รศ.ดร.เจษฎา เกษมเศรษฐ์

ประธานชมรมฯ

3

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. คุณสัมฤทธิ์ บุญมา

ประธานสมาคมฯ

4

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผศ.ดร.อนุชา พรมวังขวา

หัวหน้าภาควิชาฯ

5

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.สุรพงษ์ วัฒนะจีระ

หัวหน้าภาควิชาฯ

6

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รศ.ดร.นิวิท เจริญใจ

หัวหน้าภาควิชาฯ

7

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ ผศ.ดร.ไพรัช จรูญพัฒนพงศ์

หัวหน้าภาควิชาฯ

8

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รศ.ดร.เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์

หัวหน้าภาควิชาฯ

9

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิระยะกุล

หัวหน้าภาควิชาฯ

10

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ผศ.ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ

หัวหน้าภาควิชาฯ

11

ศูนย์บริการวิศวกรรม อ.ธนวิชญ์ ชุลิกาวิทย์

ผอ.ศูนย์ฯ

12

ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ รศ.ดร.นิพนธ์ ธีระอำพน

ประธานฯ

11.45-12.00 น.          ผู้เกษียณ ผู้บริหาร ผู้แทนภาควิชา และหน่วยงานอื่นๆ ถ่ายภาพร่วมกัน และเชิญชมส่วนแสดงนิทรรศการ 12.00-13.00 น.          รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ขอเชิญร่วมแต่งกายแบบวินเทจ-ย้อนยุค โทนสีฟ้า หรือสีอื่น ๆ ตามแต่สะดวก **สอบถามเพิ่มเติม ติดต่องานบริหารทั่วไป โทร. ๐-๕๓๙๔-๔๑๐๙

]]>