การตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 คณะฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการนำเอาระบบมาตรฐาน ISO มาใช้ในการบริหารและการจัดการในสำนักงานคณะฯ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาชาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ โดยได้รับรองมาตรฐานตามระบบ ISO 9001:2008 เพื่อให้การบริหารและการจัดการในสำนักงานคณะฯ และหลักสูตร ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในปี 2557 นี้ มีกำหนดการตรวจฯ ในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2557 โดย บริษัท IntlCert Jasanz (Thailand) Limited  โดยมีกำหนดการดังนี้
[caption id="attachment_8303" align="aligncenter" width="637" caption="การตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 คณะฯ"]การตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 คณะฯ[/caption] [caption id="attachment_8304" align="aligncenter" width="614" caption="การตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 คณะฯ"]การตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 คณะฯ[/caption]
]]>