นศ. โยธา รับรางวัลรองชนะเลิศ แข่งพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

นายสมบัติ ทับทิมคุณา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557จัดโดยสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาการท่องเที่ยวสถานที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล 

พื่อส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นไปตามกระบวนการอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยเป็นนักคิด นักพัฒนาที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต]]>