วิศวฯ จัดพิธีแสดงมุฑิตาจิต “เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน 2557”

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานพิธีเกษียณอายุราชการบุคลากร ประจำปี 2557 “เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน” ภายใต้แนวคิดบรรยากาศงาน “กรุ่นกลิ่นวันเก่า … เล่าความทรงจำ” เพื่อแสดงมุฑิตาจิตแก่บุคลากรที่ได้สละแรงกาย ทุ่มเทแรงใจทำงานให้กับคณะฯ ด้วยดีจนครบวาระการทำงาน เมื่อวันพุธที่ 24กันยายน 2557 เวลา 08.30-13.00 น. ณ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (RTT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 6 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร. ศุวศา กานตวนิชกูร สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม , รศ.ดร. ชัชวาล ตัณฑกิตติ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ,รศ.ดร. เสนีย์ กาญจนวงศ์ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ,ผศ.ประพันธ์ ศิริพลับพลา สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ,อ.อุดม ฉัตรศิริกุล สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และนายประจวบ วิรุฬห์วิริยางกูร สังกัดสำนักหอสมุด ปฏิบัติงาน ณ ห้องสมุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ เป็นประธานในพิธีและกล่าวคำนิยมแก่ผู้เกษียณฯทุกท่าน จากนั้นได้มีช่วงเล่าสู่กันฟัง หัวข้อ “ชีวิตสดใส หลังวัยเกษียณฯ” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ อดีตคณบดี เป็นผู้แบ่งปันมุมมองการใช้ชีวิต นอกจากนั้น ยังได้ฉายวีดีทัศน์ พร้อมการแสดงจากผู้แทนบุคลากรในชุด “ฝากไว้” ซึ่งมีเนื้อหาหลักตามเนื้อเพลงที่ว่า “พรุ่งนี้..ชีวิตของเราจะเปลี่ยนเป็นเช่นไร..พรุ่งนี้….ความรักของเราไม่เปลี่ยนไป”  โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและอดีตคณบดี รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง รวมถึงผู้บริหาร ผู้อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและอดีตบุคลากร  เข้าร่วมแสดงมุฑิตาจิตในพิธีดังกล่าวท่ามกลางบรรยากาศแบบย้อนยุค เพื่อทำให้ผู้ร่วมงานนึกถึงความทรงจำที่ดีในวันเวลาที่ผ่านมา]]>