นศ. ป.เอก วิศวฯคอมฯ คว้า ICDIM 2014 Best Paper Award

นางสาวสุมาลี สง่าเมือง นักศึกษาระดับปริญญาเอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย และ อ.ดร.พฤษภ์ บุญมา เสนอผลงานเรื่อง An efficient algorithm for balanced partitioning in distributed PageRank” ได้รับรางวัล Best Paper Award ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 9th International Conference on Digital Information Management (ICDIM) 2014 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ IEEE และ Digital Information Research Foundation ในระหว่างวันที่ 29 กันยายน-1 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมพระนคร แกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพฯ

]]>