ขอเชิญบุคลากรสังกัดสำนักงานฯเข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากร หัวข้อ “งานได้ผลคนเป็นสุข” ครั้งที่ 2

ขอเชิญบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวข้อ “งานได้ผลคนเป็นสุข” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยวิทยากรจากศูนย์จิตตปัญญาศึกษาเชียงใหม่

[caption id="attachment_8707" align="aligncenter" width="614" caption="โครงการสัมมนาบุคลากรสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวข้อ “งานได้ผลคนเป็นสุข” ครั้งที่ 2"]โครงการสัมมนาบุคลากรสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวข้อ “งานได้ผลคนเป็นสุข” ครั้งที่ 2 [/caption] กำหนดการโครงการสัมมนาบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 06.30 – 07.00 น.    พร้อมกันที่อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07.00 – 08.30 น.    ออกเดินทางไปยังสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 08.30 – 9.00 น.    ลงทะเบียนและพิธีเปิดโครงการ โดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 9.00 – 12.00 น.    “กิจกรรมสัมพันธ์ “”งานได้ผลคนเป็นสุข”” วิทยากรโดย เภสัชกรวีรรัตน์  อภิวัฒนเสวี และ อาจารย์ ทศพร อภิวัฒนเสวี จาก ศูนย์ฝึกอบรมวันดีดี
  • คลื่นสมองกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สุนทรียสนทนา การฟังเพื่อสร้างความสัมพันธ์  เรียนรู้การฟังอันลึกซึ้ง   
  •  เรียนรู้เทคนิคในการสื่อสารเชิงบวก  
  • ฝึกปฏิบัติการสนทนาจากสถานการณ์ในชีวิตจริง
12.00 -13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 16.00 น.    “กิจกรรมสัมพันธ์ “”งานได้ผลคนเป็นสุข”” วิทยากรโดย เภสัชกรวีรรัตน์  อภิวัฒนเสวี และ อาจารย์ ทศพร อภิวัฒนเสวี (ต่อ) กิจกรรมภาคบ่าย บอดี้สแกน
  • พลังแห่งการคิดบวก Positive attitude
  • กิจกรรมฝึกการสื่อสาร  การวางแผน การทำงานกับเพื่อนร่วมงาน 
  • ชุดกิจกรรมทีมแสนสนุก ชุดที่1 มืดมน อนธกาน
  • ชุดกิจกรรมทีมสุดมันส์   ชุดที่2 ไวรัสโจมตี
16.00 – 17.00 น.    พักผ่อนตามอัธยาศัย 17.00 – 19.00 น.    รับประทานอาหารเย็น พบปะสังสรรค์ร่วมกัน 19.00 -20.30 น.    เดินทางกลับคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยสวัสดิภาพ]]>