อ.วิศวฯโยธา รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มและใบประกาศเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทยให้แก่ อาจารย์ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ในฐานะที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 โดยได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อรับพระราชทาน ณ พระที่นั่ง อิศราวินิจฉัย พิพิธภัณสถานแห่งชาติพระนคร เขตพระนคร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557

ทั้งนี้ การพระราชทานเข็มเกียรติคุณดังกล่าวดำเนินขึ้นสืบเนื่องจากที่รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่  ๒  เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงประกอบพระกรณียกิจด้านการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติอันเป็นอเนกประการ ทั้งยังเป็นการรณรงค์สร้างความเข้าใจ สำนึกรักและหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็น เอกลักษณ์ของชาติมากยิ่งขึ้น]]>