เอื้อประโยชน์สาธารณะ.. “วิศวฯ บำเพ็ญ” เก็บขยะหลังงาน “ยี่เป็ง”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.โดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และอำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดโครงการ “วิศวะ ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” นำนักศึกษาทำกิจกรรม “วิศวกรรม บำเพ็ญประโยชน์” หรือ  “วิศวฯ บำเพ็ญ” ทำความสะอาดบริเวณคูเมือง และแม่น้ำปิง หลังประเพณียี่เป็งเชียงใหม่เสร็จสิ้น เพื่อให้นักศึกษาฯ ได้ตระหนักในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “วิศวฯ บำเพ็ญ” แบ่งสายออกเก็บขยะหลังจบงานประเพณีที่ชาวล้านนาปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลอย่าง “ประเพณียี่เป็ง” ซึ่งเป็นที่เห็นได้ชัดว่ามีขยะเกลื่อนกลาดจำนวนมาก โดยในวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2557 นักศึกษาได้พร้อมใจกันออกเก็บกวาดบริเวณคูเมืองตั้งแต่ประตูท่าแพ ไปจนถึงบริเวณหน้าตลาดสมเพชร และอีกกลุ่มหนึ่งเดินทางไปทำความสะอาดแม่น้ำปิง  บริเวณตลาดเมืองใหม่ไปจนถึงเจดีย์ขาว เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยกิจกรรมนี้มุ่งหมายให้นักศึกษารู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน รวมถึงก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร นักศึกษาใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ ตลอดจนประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันและชุมชน

สำหรับ “วิศวฯ บำเพ็ญ” เป็นกิจกรรมซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี จนทุกวันนี้แทบจะถือได้ว่า “วิศวฯ บำเพ็ญ” เป็นสิ่งที่ลูกช้างเหล็กยึดไว้เป็นประเพณีดีงาม ทั้งยังเป็นโอกาสหนึ่งที่จะได้ลงมือทำความดีให้กับชุมชนรอบข้างด้วยวิธีต่าง ๆ  เช่น การฟื้นฟูน้ำแม่ข่า การทำความสะอาดถนนสุเทพ การขุดลอกลำเหมืองในมหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเสียสละ อุทิศตนเองแก่สังคม แม้ต้องเสียประโยชน์ส่วนตน ตามปณิธานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ โดยไม่ละทิ้งคุณธรรม ประมวลภาพ : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=985]]>