ราชบุรีโฮลดิ้งมอบทุน จนท.กรมบ่อแร่ สปป.ลาว เรียนต่อวิศวฯ เหมืองแร่ มช.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จัดพิธีรับมอบทุนการศึกษา จากบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  แก่ Mr.Siphone HOMNGEUNE เจ้าหน้าที่กรมบ่อแร่ กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ (หลักสูตรนานาชาติ) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ  หอเกียรติยศ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนการศึกษาดังกล่าวอธิบดีกรมบ่อแร่ กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่  และผู้อำนวยการวิทยาลัยสรรพวิทยา สปป.ลาว ได้ประสานงานมายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ (หลักสูตรนานาชาติ) ในปีการศึกษา 2557 โดยได้รับความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาในครั้งนี้จากบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 644,500.- บาท สำหรับการศึกษาในระยะเวลา 2 ปีการศึกษา พิธีการรับมอบทุนการศึกษา ที่จัดขึ้น ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นางบุญทิวา ด่านศมสถิต เป็นผู้มอบทุนการศึกษา พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมบ่อแร่ กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  Mr. Keo KAMPAVONG และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ณัฐ วรยศ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้นอกเหนือจากการมอบทุนการศึกษาแล้ว ยังเป็นการพัฒนาบุคลากรในสายวิศวกรรมเหมืองแร่ให้แก่กลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างความพร้อมและเกื้อหนุนบุคลากรในสายงานดังกล่าวให้มีศักยภาพ และมีความเชี่ยวชาญที่จะรองรับการขยายความร่วมมือด้านเหมืองแร่และพลังงานร่วมกันในอนาคตด้วย [caption id="attachment_8854" align="aligncenter" width="630" caption="ราชบุรีโฮลดิ้งมอบทุน จนท.กรมบ่อแร่ สปป.ลาว เรียนต่อวิศวฯ เหมืองแร่ มช."]ราชบุรีโฮลดิ้งมอบทุน จนท.กรมบ่อแร่ สปป.ลาว เรียนต่อวิศวฯ เหมืองแร่ มช.[/caption] [caption id="attachment_8855" align="aligncenter" width="630" caption="ราชบุรีโฮลดิ้งมอบทุน จนท.กรมบ่อแร่ สปป.ลาว เรียนต่อวิศวฯ เหมืองแร่ มช."]ราชบุรีโฮลดิ้งมอบทุน จนท.กรมบ่อแร่ สปป.ลาว เรียนต่อวิศวฯ เหมืองแร่ มช.[/caption] [caption id="attachment_8856" align="aligncenter" width="630" caption="ราชบุรีโฮลดิ้งมอบทุน จนท.กรมบ่อแร่ สปป.ลาว เรียนต่อวิศวฯ เหมืองแร่ มช."]ราชบุรีโฮลดิ้งมอบทุน จนท.กรมบ่อแร่ สปป.ลาว เรียนต่อวิศวฯ เหมืองแร่ มช.[/caption] ประมวลภาพ : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=987]]>