วิศวะ จัดอบรมเสริมทักษะและความรู้ “ISO 9001:2008”

วิศวะ จัดอบรมเสริมทักษะและความรู้ “ISO 9001:2008”

วิศวะ จัดอบรมเสริมทักษะและความรู้ “ISO 9001:2008”

      งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 “การพัฒนาระบบเพื่อการประกันคุณภาพในการวิจัยและการศึกษา : Systems for Quality Assurance in Research and Education-SQUARE” ให้กับบุคลากร เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ และความเข้าใจในระบบมาตรฐานที่ตรงกัน ตลอดจนเพื่อสามารถรักษามาตรฐานการดำเนินงานได้ตามระบบมาตรฐาน ISO กำหนด โดยมีอาจารย์ ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ทริพเพิล-เอ ควอลิตี้ เซนเตอร์ จำกัด เป็นวิทยากร ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 มกราคม – วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[caption id="" align="aligncenter" width="700" caption="วิศวะ จัดอบรมเสริมทักษะและความรู้ “ISO 9001:2008”"]วิศวะ จัดอบรมเสริมทักษะและความรู้ “ISO 9001:2008”
วิศวะ จัดอบรมเสริมทักษะและความรู้ “ISO 9001:2008”[/caption]
วิศวะ จัดอบรมเสริมทักษะและความรู้ “ISO 9001:2008”
]]>