วิศวฯ มช. ร่วมงานแถลงข่าว Horti Asia 2012

วิศวฯ มช. ร่วมงานแถลงข่าว Horti Asia 2012

      รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง คณบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ศุวศา กานตวนิชกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์, อาจารย์ ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนักศึกษาเก่าสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และนางพรรณี โศจิธรรมพร เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรม  ด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย (Horti Asia 2012) เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ สวนจัดแสดงของประเทศเนเธอร์แลนด์ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร       โดยงาน Horti Asia 2012 เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนกว่า 11 องค์กร อาทิเช่น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมส่งเสริมการส่งออก, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย, สมาคมการค้าเมล็ดพันธ์ไทย เป็นต้น  โดยมีบริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด เป็นผู้จัดงาน เพื่อเป็นการผลักดันให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางและการค้าพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้ ในอาเซียนต่อไป [caption id="attachment_912" align="aligncenter" width="700" caption="วิศวฯ มช. ร่วมงานแถลงข่าว Horti Asia 2012"]วิศวฯ มช. ร่วมงานแถลงข่าว Horti Asia 2012[/caption]   [caption id="attachment_913" align="aligncenter" width="700" caption="วิศวฯ มช. ร่วมงานแถลงข่าว Horti Asia 2012"]วิศวฯ มช. ร่วมงานแถลงข่าว Horti Asia 2012[/caption]  ]]>